Kan vi minska vår klimatpåverkan genom att jobba hemifrån?

Åtgärder behövs både från privatpersoner och näringslivet för att rädda vårt klimat

FN ger Sverige en av de högsta poängen i världen när det kommer till det så kallade ekologiska fotavtrycket. Det skulle behövas 3.6 jordklot om alla människor på jorden levde som medelsvensson. Är detta verkligen en hållbar livsstil, eller bör svenska folket ändra sina vanor snarast? Surveybee har pratat med framstående forskare och inflytelserika personer inom miljöfrågor för att försöka reda ut frågan, hur minskar vi vår klimatpåverkan och vad kan man göra för att uppnå detta mål?

Sverige må vara ett land där vi framställer oss som miljövänliga i form av miljöpolicys och miljömål inom näringslivet. Trots dessa ansträngningar anses vi av FN vara en av de mest överskonsumerande länderna i världen, per capita. Per person konsumerar vi alltså betydligt mer än många andra länder. Vi är en stark ekonomi och det mest exportberoende landet i norden, detta kan definitivt bidra till mentaliteten hos oss svenskar att vara vinstdrivande.

Experterna är eniga, vi måste ändra våra vanor både inom Sveriges gränser och utanför. Surveybee har pratat med 7 experter inom miljöfrågor och de är alla eniga om att vanorna i nuläget måste förändras. Enligt FN:s interaktiva världsatlas som finns att se på globalis.se skulle det krävas 3.6 jordklot för att hantera all konsumtion om alla människor på jorden hade samma konsumtionsvanor som oss svenskar. Dock finns det inom miljöforskningen någonting som kallas för bilologisk kapacitet vilket Sverige har gott om. Detta innebär i praktiken att Sverige inte kan jämföras som en av de största miljöbovarna vilket uppenbarligen är supernationer som USA, Kina och Ryssland (Källa: footprintnetwork.org).

Dock mäter inte biologisk kapacitet endast kvantiteten av utsläpp utan också hur mycket yta varje person i landet har till sin förfogan vilket resulterar i mer plats för utsläpp och konsumtion i vissa länder med låg population och stor yta.3,6 jordklot om alla levde som medelsvensson

Vad anser experterna?

Surveybee har pratat med forskare och inflytelserika personer inom miljöforskning och resultaten lutar mot samma slutsats. Åtgärder behövs, både från privatpersoner och näringslivet. Vi har frågat dessa experter två frågor som vi försöker reda ut med den här artikeln. Först frågar vi vad vad de anser behöver göras för att minska vårt ekologiska fotavtryck. Sedan frågar vi de även om en lösning kan vara att jobba hemifrån. Här nedanför kommer svaren på dessa frågor från diverse experter och miljöforskare vi har varit i kontakt med.

 Jobba _hemifrån  

Charlotta Szczepanowski, Miljöexpert på Riksbyggen

Vi står inför en stor förändring. Det är många förändringar som måste till. Man måste skilja på avtryck som Sverige gör innanför sin gräns och de avtryck Sverige gör i andra länder på grund av svenskars sätt att konsumera. Man måste också skilja på vad man kan göra som privatperson och vad företag kan göra.

Som enskild person kan man minska de utsläpp som sker i Sverige genom att minska utsläppen som sker från resorna, maten och bostaden. Mindre bil och flyg, mindre kött och mindre energislöseri i hemmet om man förenklar det. Förutom detta behöver man fundera på sin konsumtion. Mindre slit och släng. 
Om människor jobbar mer hemma tror jag färre kommer ta bilen. Fortfarande släpper de allra flesta bilar ut klimatpåverkande gaser så minskar bilanvändandet minskar klimatpåverkan.

 Line

Jobba _hemifrån2

Anders Bignert på Naturhistoriska riksmuseet

Mycket stor fråga som skulle behöva mycket tid och utrymme för att besvara. Kort, skulle jag vilja säga att vi radikalt behöver ändra det ekonomiska systemet där ökad produktion och konsumtion är en inte ifrågasatt del till ett samhälle i balans utan onödig produktion och med endast förnybar energi.

Man kan konstatera att videokonferenser som ersättare till fysiska möten ökat markant under de allra senaste åren men jag tror knappast att det kan märkas i exempelvis minskat antal flygresor. Att arbeta hemma fungerar trots allt endast för ett fåtal yrkeskategorier idag. Detta kanske kan utvecklas en del i framtiden men det förutsätter ju att kontaktmöjligheterna via internet ytterligare förbättras. Områden som kontroll, återkoppling, sociala konsekvenser behöver studeras och utvecklas ytterligare.

 Line

Jobba _hemifrån _3

Ulf Moback på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg

Det är viktigt med våra levnadsvanor, hur vi reser, vad vi äter och hur och var bostäder byggs och hur de får sin energi. Angående att jobba hemifrån så kan resandet minska i viss mån, men det är viktigare att när vi väl reser att vi gör det till fots, per cykel eller kollektivt. Flygresorna är ett annat problem.

 Line

Jobba _hemifrån _4

Katarina Axelsson på Stockholm Environment Institute

Att minska det ekologiska fotavtrycket innebär att vi måste minska miljöpåverkan från vår totala konsumtion, dvs vi behöver titta på vad vi importerar, dra bort det vi exporterar samt titta på de direkta utsläppen exempelvis under bilkörning.

Med konsumtion menas i dessa sammanhang primärt allt som hushållen konsumerar inom bostad, transporter, livsmedel och övriga varor och tjänster samt den offentliga sektorns konsumtion. När det kommer till lösningen att jobba hemifrån. Om alternativet är att åka t.ex. bil till arbetet kan klimatpåverkan absolut minskas avsevärt. Om resan till arbetet däremot görs med kollektiva färdmedel med begränsade utsläpp är förstås miljövinsten mindre och om alla skulle börja resa mindre minskar belastningen på hela trafiksystemet.

 

 Line

Jobba _hemifrån _5

Jenny Klingberg, Botaniska trädgården Göteborg

Fossilfria transporter, minskad energianvändning, minskad konsumtion av prylar och mindre kött i kosten är några saker som jag anser är viktiga för att vårt ekologiska fotavtryck ska minska i Sverige. Att jobba mer hemifrån kan vara ett litet bidrag till att minska klimatpåverkan men det är viktigt att komma ihåg att för många arbeten fungerar det inte att arbeta hemifrån.

 Line

Jobba _hemifrån _6

Thomas Sterner professor på Göteborgs universitet

Det är en alltför stor fråga för ett kort svar men på energi och klimat-området behöver vi sluta använda fossila bränslen och börja med förnybara. Det behövs ett rejält försvar och en utökning av koldioxidsskatten i Sverige samt stöd till integration av förnybar energi.  Ja att jobba hemifrån kan hjälpa i den mån det leder till lägre antal resande och kanske mindre behov av kontorsplats för den anställde.

 Line

Jobba _hemifrån _7

Lars Nyberg professor i miljövetenskap på Karlstads universitet

Det handlar både om hur mycket varor och tjänster vi konsumerar och hur vi producerar dessa varor och tjänster. Förhoppningsvis kan vår energiförbrukning minska genom smartare system, och också genom nya icke-fossila energislag.

När det gäller livsstilsfrågor skulle vi t ex behöva flyga mindre, ändra våra kostvanor, etc. Angående att jobba hemifrån, för vissa yrkesgrupper borde det kunna leda till mindre energiförbrukning. Ganska många arbetsplatser minskar ner på olika kontorsytor, vilket krävs för att minska energi- och resursförbrukning. Andra yrken som inom vård, skola och industri kräver fortsatt att folk är på plats. Där kan bra kollektivtrafik leda till minskade utsläpp.

 

Kommer vi nå miljömålen för 2050?

Hur skall vi då sammanfatta dessa forskare och experters utlåtande? Experterna är eniga om att det behövs åtgärder både som privatperson och inom näringslivet. Ett annat tydligt problem i lösningen med att jobba hemifrån är att det här inte fungerar för alla yrken. Därför kanske möjligtvis utvecklingen av teknologin för framtiden kan underlätta för många yrken att bli distansbaserade och därmed ha möjligheten att jobba hemifrån. Någonting majoriteten av experterna nämner är att direkta utsläpp från bilkörning kan minska men problemet med flygresor kvarstår eftersom flyget är en av de största miljöbovarna.

Minskad allmän konsumtion och att hålla koll på våra utsläpp även när vi är utomlands är viktigt. Det har nyligen rapporterats i Dagens nyheter att vi svenskar har börjat röra oss i rätt riktning med vår konsumtion av kött, någonting som experterna som vi frågat också nämner som en lösning. Var femte svensk vill nu överväga att börja äta vegetariskt på grund av miljö-och hälsoskäl vilket visar att trenderna går åt rätt håll.
Att jobba hemifrån kan absolut sänka vår klimatpåverkan eftersom färre personer reser och det blir ett mindre behov av kontorsplatser. En annan viktig fråga är energi-och resursförbrukningen. Kan vi komma på smartare system som använder sig av fossilfria bränslen är vi en bra bit på vägen mot våra miljömål att nästan vara fossilfria i Sverige år 2050.

 

Källor:

http://www.miljomal.se/sv/Aktuellt/Alla-nyheter/Nyheter-2011/Fardplan-for-Sverige-utan-klimatutslapp-2050/

http://www.dn.se/nyheter/sverige/var-femte-svensk-vill-minska-sin-kottkonsumtion/

http://www.globalis.se/

http://www.footprintnetwork.org/